در شگفتم از آن که نومید است و آمرزش خواستن تواند . [نهج البلاغه]